نگاشته های هم قلمان

از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است…؟

اهدا به” مادرم”، ظاهر، کبیر، منیر و وحیده هویدا! نوشتهء هژبر شینواری “این خانه که پیوسته در اوچنگ و چغانه است  از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است” سالها قبل زمانی که هنوز کودکی بیش نبودم، روزی مثل هرروز دیگر به خانه آمدم، خواهرم معروفه که فقط یکسال کوچکتر از من بود با عجله خود را به من رساند و آهسته در گوشم گفت: میدانی که در آپارتمان بالای سر ما کی کوچ آمده است؟ گفتم : نه گفت: خوب فکر کن. گفتم: ادامه...