مصاحبه ها

دو نیلاب، دو برنده

د کمکیانو انیس سال دوم، شماره سوم، عقرب ۱۳۷۰ مصاحبه کننده نادره منتشر شده در وب سایت “۲۴ ساعت” به مدیریت مهدی بشیر   اطفال عزیز به سلسله معرفی “چهره های برگزیده” در این شماره دو همکار قلمی مجله محبوب دکمکیانو انیس را به شما معرفی می نماییم که ایندو برنده های جوایز اول و سوم کانکوری که از طرف اتحادیه ژورنالیستان و کانون نویسنده گان جوان در رابطه با “خوبترین مجله خانواده گی” به راه انداخته شده ادامه...

یک دم با خانم پروين پژواک

مصاحبه با خانم پروين پژواک سونمال جنا شاگرد کورس های زبان مادری «دری» در استکهلم شاعر گرامی پروين جان! اول تشکر می کنم که قبول کرديد من با شما مصاحبهء داشته باشم، و اين برای من افتخار است. من قبل از از اينکه با شما مصاحبه کنم، آثار شما را خواندم و در مورد شما به اندازهء توانم مطالعه کردم، ولی با اين هم برايم سوال های پيدا شده بود که بايد از خودتان می پرسيدم. بهر حال بی تجربه هستم و اگر اشتباه و کاستی در کارم است، بر ادامه...

گام های نخست در راه بزرگ

همایون هژبر شینواری و گروپ کوچکش نخستین سازنده گان فلم انمیشن در افغانستان اند  پلوشه حبیبی مجله جوانان امروز/ سال دوم، شماره دوم/ جوزا و سرطان 1367  از جملهء آن انسان هایست که در یافتنش اشکالی در کار نیست. این یافتن چه دیدار با او در محل کارش باشد، یا یافتن معنوی او. در نخستین برخورد صمیمیت و عریانی معصومانه و کودکانهء کلامش توجه را به خود می کشاند. فکر می کنم از جمله آن محدود خوشبخت هایی است که تمام حیاتش با دنیای ادامه...
1 2