برای کودکان

آرزو

آرزو   پوقانه فروش خندان بفروش دو روپیه دارم ارزان بفروش با بال بالون بالی بزنم پروانه شوم خالی بزنم تا دل ابرها پرواز بکنم ستاره شوم فالی بزنم پوقانه فروش آسمان بفروش دو روپیه دارم ارزان بفروش. ۱۳۶۶/کابل/پروین پژواک   A wish I have one dollar and one penny With that much money If I go to uncle Honey I wish he will give me A lot of balloons With the ship full of different animals Like cats, dogs and a bunny But I need one more penny. If you wish to fly in the sky And look at the earth from up high You should come with me It is almost free With just one more penny ادامه...

بهار “Spring”

بهار بهار دختری زیباست او را می شناسیم زلفانش هدیهء خداست او را می شناسیم بر سرش تاج طلاست او را می شناسیم تاجش آفتاب زلفش باران خودش رنگین کمان او را می شناسیم. ۱۳۶۵/کابل/پروین پژواکSpring Spring is a beautiful girl We know her Her hair is a cascade of silver that comes down We know her On her head is a shiny golden crown We know her Her smile is the best in town We know her Her hair is rain Her crown is sun Her smile is the rainbow… We know her  Parween ادامه...

شناسنامه کتاب “خوبی گل ها”

 شناسنامه کتاب “خوبی گل ها”  خوبی گل ها، مجموعه اشعار برای اطفال به دری و انگلیسی شاعر و نقاش: پروین پژواک انتشار: صحفات “رنگین کمان”، مجله “آشیان” مجله فرهنگی، اجتماعی، و خانوادگی جامعه افغان ها در امریکای شمالی به مدیریت حمید ضرابی اهدا به دخترانم رویا و دریا اشعار “خوبی گلها” را سال ها قبل در افغانستان برای کودکان سروده بودم. در کانادا پس از فراگیری لسان انگلیسی کوشیدم، آنها را به زبان ادامه...

گل “Rose”

گُل گل می چینم گل می چینم می خوانم و گل می چینم گل ها را دسته می کنم به موی خود بسته می کنم گل می چینم گل می چینم می خوانم و گل می چینم گل، خیال بلبل می کند بلبل، خیال گل می کند. ۱۳۶۵/کابل/پروین پژواک Rose  Pick the flower, pick the flower Sing a song, sing a song I hide in flowers from head to toes I sing the songs nobody knows Flowers think I am a canary Birds think I am a rose  1999/Parween ادامه...

کبوتر صلح

کبوتر صلح کبوتر ما پرواز کن پرواز کن نور و باران را آغاز کن آغاز کن بر بال های سفیدت گل های صلح بکار میان مردمان صلح را آواز کن آواز کن کبوتر ما پرواز کن پرواز کن. ۱۳۶۷/کابل/پروین پژواک برای دومین فلم انیمیشن افغانستان “پرواز به سوی خورشید” به کارگردانی و نقاشی هژبر شینواری Pigeon of Peace   Our pigeon fly, fly Bring light and rain From the sky Our pigeon fly, fly Do not let the war Make us cry. 2002/Canada/Parween ادامه...

آفتاب و مهتاب

آفتاب و مهتاب – آفتاب زیباتر است یا مهتاب؟ – آفتاب – آفتاب مهربانتر است یا مهتاب؟ – مهتاب – چرا؟ – به مهتاب می توان دید بی ترس به آفتاب نتوان دید هیچ! ۱۳۶۵/کابل/پروین پژواک  Sun and Moon -Who is the prettiest The moon or the sun? -The sun. -Who is the kindest The moon or the sun? -The moon. -Why? – It is easy to look at the moon, for everyone But we cannot see in the eyes of the sun! 1999/Canada/Parween ادامه...
1 2 3 4 5 7