از حیوانات بشنوید

شناسنامهء کتاب “از حیوانات بشنوید”

شناسنامهء کتاب “از حیوانات بشنوید” کتاب معلوماتی برای اطفال نویسنده: پروین پژواک طراح پشتی: هژبر شینواری چاپ اول: ۱۳۹۰ هجری شمسی/۲۰۱۱ میلادی چاپ دوم: ۱۳۹۲ هجری شمسی/۲۰۱۳ میلادی تیراژ: ۴۰۰۰ جلد ناشر: موسسهء نشراتی رحمت در چوکات موسسهء آپ مرسی افغانستان محل چاپ: مطبعهء کاروان/کابل/افغانستان در این کتاب ۴۸ موجود زنده به زبان ساده خود را به اطفال معرفی می کند. هرمعرفی به شکل قصه گکی کوتاه بوده و توام با پیامی ادامه...