راهی به سوی آزادی

راهی به سوی آزادی

برگردان: پروین پژواک به مناسبت ماه سیاه پوستان در کانادا راهی به سوی آزادی  کانادا یکی از کشورهای است که در آن برعلاوه مردم بومی و ساکنین اصلی کانادا مردمان از سراسر دنیا زیست می کنند. بخشی از نفوس کانادا را سیاه پوستان می سازد. اولین سیاه پوستان چهارصد سال قبل به کانادا پا گذاشتند. تعدادی از این سیاه پوستان سیاح بودند ولی اکثریت آنها برای گریز از رنج و ننگ برده گی به کانادا رو آوردند. تعدادی هم منحیث سرباز به ادامه...

راه پیمایی طولانی به سوی آزادی

 راه پیمایی طولانی به سوی آزادی “من شما را به اسم صلح، حکومت قاطبۀ مردم و آزادی برای همه، درود می فرستم!” نلسن مندیلا “هرگز، هرگز و هرگز نباید دوباره این سرزمین زیبا جور و تعدی یکی بر دیگری را تجربه کند…” اسم من “نلسن مندیلا” است. من در افریقای جنوبی در مملکتی زیبا واقع در نوک قارۀ افریقا زندگی می کنم. اکنون در افریقای جنوبی حکومت قاطبۀ مردم است. این به آن معنی است که تمام افراد بالغ حق رای دارند ادامه...

زنی که گفت نه!

روزا پارکس یکی از مشهورترین شخصیت های تاریخ امریکا است. به تاریخ اول دسامبر سال ۱۹۵۵ میلادی او هنگام برگشت از کار سوار بس شهری مونتگمری ایالت الاباما شد و از دادن چوکی خویش به مردی سفید پوست خودداری کرد. این عمل او چون جرقه ای بود که آتش انقلاب عظیم را شعله ور ساخت. روزا پارکس در مرکز یکی از مهمترین رویدادها برای مبارزه در راه استرداد حقوق مدنی قرار گرفت. این داستان عزم خاموش و تغییر ناپذیر زنی است که تاریخ امریکا ادامه...