کوهی که عاشق پرنده بود

کوهی که عاشق پرنده بود

اهدا به محمد سلیمان کارمند اداره صلح سویس در کابل به یادبود دومین کنفرانس جامعه مدنی منعقده کابل- بهار۱۳۸۱ برای بازسازی افغانستان ما محتاج به پلان گذاری کوتاه مدت و دراز مدت هستیم. پلان کوتاه مدت دربرگیرنده عمر ما است که اگر چانس یاری کرد و زنده بودیم ثمره آنرا به چشم خواهیم دید. ولی پلان درازمدت دانه ای است که امروز می کاریم و آب می دهیم و میوه اش را اولادهای ما هم نی، بلکه نواسه ها و کواسه های ما خواهند چشید.   ادامه...

درخت بخشنده

 بود نبود درختی بود و آن درخت پسری را دوست داشت. پسرک هر روز می آمد، برگ های ریخته شدهء درخت را می چید، از آن برای خودش تاج می ساخت و نقش پادشاه جنگل را بازی می کرد. پسرک از تنهء درخت بالا می رفت، از شاخه هایش آویزان شده، تاب می خورد و از سیب هایش لقمه بر می داشت. آنها با هم چشم پتکان بازی می کردند و زمانی که پسرک خسته می شد، زیر سایهء درخت می خوابید. پسرک درخت را بسیار دوست داشت و درخت خوشحال بود.   ولی زمان گذشت. پسرک ادامه...