گهوارهء کاغذی

کچالو ترا می زند!

 (۱۱)  اهدا به دوست و برادر گرامی عبدالقادر ایشور داس! در شماره یکصد و پنجاهم، تارنمای وزین “کابل نات” نوشته یی را خواندم از مهندس ن.م. از کابل، تحت عنوان “رام چند به مکتب نمی رود.” این نوشته مرا بر آن داشت تا این داستان را برای اطفال هندو و سیک وطنم که با تحمل دشواری های فراوان به مکتب می روند و آنانی که دوست دارند به مکتب بروند، اما نمی توانند بنویسم. حقیقت این ماجرا بسیار تلخ و گریه آور است، لیکن خواستم ادامه...
1 2