یاد داشت های روزمره

یاداشت های روزمره

“یاداشت های روزمره” را از روزی که در “انجمن زنان افغان در کانادا” به کار پرداخته ام، می نویسم. در این یاداشت های پراگنده که در اوقات محدود فراغت خویش به آن رو می آورم، می خواهم رابطه میان فرزندان و والدین را در دنیای مهاجرت و مشکلاتی را که در محیط خانواده و کار و تحصیل با آن مواجه اند، به بحث گیرم. منظورم این است تا موضوعات روزمره به شکل جالب نه تنها از دید من منحیث نویسنده، بلکه از دیدگاه های مختلف به ادامه...