گلسرخ سرخرود

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

پروین پژواک/ ۱۳۷۴/۱۹۹۵

 گلسرخ سرخرود

به چشمه زار رسیدی

به چشمه زار حقیقی

زیر سایهء چنارهای بلند

آب نوشیدی

جرعه یی هم بر سنگ و خاک فشاندی

و گذشتی

در استقامت چون کوه

در قناعت چون کاه

از گنج خویش ویران

از رنج خویش آباد

بودی

گلی به سرخی تو

از “سرخرود” نخواهد رویید

بار دیگر

“باغبانی” به من گفت.

باغبانی دهکده آبایی ما دهکده کوچک اما زیبایی است میان سفید کوه و سیاه کوه. در کنار دریای “سرخرود” در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار. چشمه زار نام محلی است در دشت که پدرکلانم باری به برادر بزرگم فرهاد پژواک گفته بود آرزو دارد در آنجا به خاک سپرده شود.

A Rose for Ustad Pazhwak

  • alt 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*