شناسنامه کتاب “چوب خط مهتاب”

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

شناسنامه کتاب “چوب خط مهتاب”

مجموعه داستان های سرخ پوستان

ترجمه پروین پژواک

انتشار:

نشرات داخل افغانستان و خارج مرزی.

سایت های ادبی “فردا”، “کابل نات”، “آسمایی”، “آشیان”

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*