درخت

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

درخت

گفتی من تغییر کرده ام؟

شاید چشمان تو تغییر کرده

من چون درختم

درخت همواره درخت است

و فصل هاست که با دیدگاه گوناگون خویش

به درخت برگ و شگوفه می دهد

فراوان میوهء پخته می دهد

و باز برهنه می کند

و باز جوانه می دهد

و درخت، درخت است

همواره درخت است.

شاعر پروین پژواک/نقاش هژبر شینواری/مجموعه شعر “دریا در شبنم”/سال ۲۰۰۰ میلادی/”انتشارات هژبر”/پشاور

ونه

ویل دې بدله ښکارې؟

ښایي ستا سترګو به تغییر کړی وي

زه لکه ونه یمه

ونه خو تل ونه وي

دا موسمونه دي

چې تل په بیلا بیلو سترګو

ونې ته پانې او غوټۍ ورکوي

پخې میوې دلۍ دلۍ ورکوي

بی یې بربنډه کړي

(څادر ځنې د پاڼو یوسي)

بیا ورته لپه د ځوانۍ ورکوي

خو ونه، ونه ده

او تل ونه ده.

شاعر پروین پژواک/ژباړن اجمل اند/انځور هژبر شینواری/”سیند په پرخه کې”/۲۰۰۹ میلادی/پیښورv

Leave a comment

Your email address will not be published.


*