زن

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

زن

در برابر تو نه سنگیست

نه ابری تیره

نه جسمی سرد

در برابر تو منم

موجود زنده ایکه نمی خواهد به او چنان نگریسته شود

که به دیواری بی پنجره!

شاعر پروین پژواک/نقاش هژبر شینواری/مجموعه شعر “دریا در شبنم”/سال ۲۰۰۰ میلادی/”انتشارات هژبر”/پشاور

Leave a comment

Your email address will not be published.


*