تو از چشم من

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

شناسنامه کتاب

” تو از چشم من” مجموعه شعر و نثر

شاعر: پروین پژواک

تصاویر:  پروین پژواک و هُژبر شینواری

اهدا به دوست و همسفر زندگی ام همایون هُژبر شینواری

تصویر تو در چشم من تصویر زندگی و مرگ است.

زندگی مهر تست و مرگ جدایی تو.

بگذار حقیقت تصویر ترا در قاب چشمان من گذشت زمان آزمایش کند!

١٤ ثور ١٣٧١- کابل

Leave a comment

Your email address will not be published.


*