پر و هما

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

 “تو از چشم من”

پروین پژواک

اهدا به دوست و همسفر زنده گیم همایون هژبر

www.ppazhwak.hozhaber.com

پر و هما

چون از نام های من و تو حرف های (و)، (ی) و (ن) را بگیرند، (پر) و (هما) باقی می ماند.

پر چه اهمیتی خواهد داشت اگر جدا از پرنده بماند و هما – حتی اگر پرندهء خوشبختی باشد- بدون پر چگونه سعادتمند خواهد شد!

بهار ١٣٧١- کابل

Parweem & Hozhaber-01

Leave a comment

Your email address will not be published.


*