خودخواه

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

 خودخواه

دنیای تو آنقدر کوچک،

تنگ و خودخواه است که نمی تواند مرا ببیند،

لمس کند،

دوست بدارد و در خود بپذیرد.

دنیای تو کور نیست،

اما آنقدر بی دل است که از ترس

تکه ای سیاه را بر چشمانش بسته است

و من

هر چند با تمامی دنیای خود فریاد می زنم:

تو، تو، تو!

او با لحنی خشک تکرار می کند:

من، من، من!

دنیایی که حتی نمی تواند جز (من)،

(تو) بگوید،

چگونه (ما) خواهد شد!؟

٢ ثور ١٣٧١- کابل

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*