دو نیلاب، دو برنده

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

د کمکیانو انیس

سال دوم، شماره سوم، عقرب ۱۳۷۰

مصاحبه کننده نادره

منتشر شده در وب سایت “۲۴ ساعت” به مدیریت مهدی بشیر  

اطفال عزیز به سلسله معرفی “چهره های برگزیده” در این شماره دو همکار قلمی مجله محبوب دکمکیانو انیس را به شما معرفی می نماییم که ایندو برنده های جوایز اول و سوم کانکوری که از طرف اتحادیه ژورنالیستان و کانون نویسنده گان جوان در رابطه با “خوبترین مجله خانواده گی” به راه انداخته شده بود، می باشند. برنده های که ما هر یک را برای شما معرفی می نماییم، یکی نیلاب جان موج و دیگری نیلاب جان پژواک هستند.

نیلاب جان موج که مجله اش برنده جایزه اول شده است، می گوید:

“از آوان دوره ابتدایی مکتب با نیلاب جان پژواک دوست بودم. روزی نیلاب جان پژواک برایم مژده داد که می خواهد مجله شخصی خانواده گی را به نشر برساند و مجله ای را به نام “گلستان هنر” سازماندهی کرد که شکل خیلی ابتدایی داشت و ما با علاقمندی فراوان در نشر مجله و تهیه مطالب با او سهم گرفتیم. چون در آن زمان مجله محبوب د کمکیانو انیس به چاپ نمی رسید، مجله نیلاب جان خواننده های زیاد را به سوی خود جلب کرد. بعد خودم خواستم مسوولیت مجله ای را به دوش داشته باشم. در سال ۱۳۶۵ شروع کردم به کار مجله خیلی ابتدایی به نام “بهاران”.

 

در آغاز مجله هایم چون از لحاظ محتوا و شکل کوچک بود، طبعا خواننده کم داشت. بعدها به اثر تشویق فامیل و دوستانم، مجله ام رنگ و رونق بیشتر کسب کرد و با شکل و محتوی بهتر به نشر رسید. از جمله مجله هایم که خودم خیلی می پسندم، به نام “صحرا و نقره ها است” که توجه خواننده ها را نیز جلب کرد. در کانکوری که چندی قبل براه انداخته شده بود، تمام مجله هایم که تعداد آنها به چهل و دو شماره می رسید، کاندید شده بود. من در مسابقه برنده جایزه اول گردیدم و شماره تازه ایکه زیر کار دارم، به نام “دریاچه قو” می باشد که امیدوارم از کارش موفق بدر آیم.

 

شماره های اول مجله را اکثرا مضامین و مطالب دلچسپ و خواندنی برای اطفال تشکیل می داد که رفته رفته با بزرگ شدن سن و سالم، در مطالب مجله نیز تغییرات آمد و جای آن را مطالب و مضامین خواندنی برای جوانان، نوجوانان و صحفات اختصاصی برای اطفال گرفت که در هر شماره از دو الی چهار صحفه را برای اطفال اختصاص داده ام. برای اطفال قندول کشور خود می خواهم بگویم که مجله د کمیکانو انیس یار و یاور من بود و راز موفقیت من در اینست که من مجله د کمکیانو انیس را مطالعه می کردم و تا حالا هم از علاقمندان سرسخت این مجله هستم و هیچ مجله نمی تواند گرمی، صفا و محبوبیت این مجله را داشته باشد. اطفال باید از این مجله استفاده کنند و همیشه آن را مطالعه نمایند و اگر خواسته باشند مجله خانواده گی داشته باشند از طفولیت به کار شروع نمایند و بدون تردید آینده درخشان در پیشرو خواهند داشت.”

 

نیلاب جان پژواک که اساس گذار اولین مجله خانواده گی به نام “گلستان هنر” است و مجله هایش برنده جایزه سوم شده است، جریان کارش را برایتان چنین بازگو نمود:

 

“زمانی که به صنف ششم مکتب بودم، نشرات مجله د کمکیانو انیس” قطع شده بود اما کلکسیون شماره های قبلی مجله در خانه ما موجود بود. من همیشه با علاقه فراوان آنها را مطالعه می کردم. هر شماره را آنقدر تکرار خوانده بودم که با مطالب و صحفات اختصاصی آنها کاملا آشنایی داشتم. چون مجله ای برای کودکان وجود نداشت، تصمیم گرفتم یک مجله که به ذوق خودم و دوستانم باشد، بسازم. همان بود که به کار آغاز کردم و مجله ای به نام “گلستان هنر” را با همکاری دوستانم آماده کردم که البته شکل خیلی ابتدایی داشت.

 

بعد از مدتی تعداد زیادی از خواننده گان مجله نیز به نشر مجلات مختلف پرداختند که از جمله می توانم از نیلاب جان رحیمی که مجله هایش را تحت نام نیلاب موج منتشر می کند، نام ببرم. من می بینم کاری کوچک را که در دوران کودکی آغاز کرده بودم، نتایج خوب داده است و همه موفقیت خود را مدیون دورانی می دانم که مجله د کمکیانو انیس را مطالعه می کردم و با مطالعه آن تصمیم قاطع گرفتم تا مجله ای ترتیب دهم و از همان زمان به کار مستقل پرداختم. از جمله پنجاه شماره ایکه ترتیب داده بودم شش شماره آن کاندید کانکور گردیده بود و جایزه سوم را به دست آورد. امیدوارم اطفال نازنین کشور به راز موفقیت من پی برده باشند و از آوان کودکی شروع به مطالعه نمایند. اگر آنها عزم راسخ داشته باشند در زنده گی به اهداف خود خواهند رسید.”

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*