یاداشت های روزمره

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

“یاداشت های روزمره” را از روزی که در “انجمن زنان افغان در کانادا” به کار پرداخته ام، می نویسم.

در این یاداشت های پراگنده که در اوقات محدود فراغت خویش به آن رو می آورم، می خواهم رابطه میان فرزندان و والدین را در دنیای مهاجرت و مشکلاتی را که در محیط خانواده و کار و تحصیل با آن مواجه اند، به بحث گیرم.

منظورم این است تا موضوعات روزمره به شکل جالب نه تنها از دید من منحیث نویسنده، بلکه از دیدگاه های مختلف به بررسی گرفته شود تا مگر ما بتوانیم با فرزندان خویش زبان مشترک بیابیم.

کوشش می کنم بخش های از این داستان به زبان های دری، پشتو، انگلیسی و حتی فرانسوی نوشته شود. این نکته هر چند داستان را بسیار قرمه چلو خواهد ساخت، ولی چندگانه گی محیط زیست فرزندان ما را خوبتر انعکاس خواهد داد.

از آنجا که تعداد قهرمانان این یاداشت ها زیاد است و انتشار آن به شکل سلسله وار صورت خواهد گرفت، بناً در شروع هر قسمت نام اشخاص موجود در آن بخش، برای کمک به خواننده گان تذکر داده خواهد شد.

به زودی منتشر خواهد گشت

Leave a comment

Your email address will not be published.


*