د مرجانې سلام، رمان

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

د کتاب ځانګړنې:

د مرجانې سلام، رمان

لیکواله: پروین پژواک

ژباړه: شریفه ساپی

د خپرونو لړ: مرکز تعاون افغانستان

د چاپ کال: ۱۳۸۴

شمیر: ۱۰۰۰

د چاپ ځای: کابل افغانستان

د حساب اخیستونکي او عادل خدای په نامه!

زما د هیواد د میلیونونو یتیمانو تورو ورځو او بې ستورو شپو ته،

هغه جنکیو او هلکانو ته چې تر بې سرپرستۍ پرته بله ګناه نلري،

هغو مظلومانو ته چې په دې نړۍ کې یې نه څوک د پوښتنې شته او نه ددفاع چې لوی خدای (ج) به د قیامت

پرورځ له موږ هر یوه نه د هغو په باب پوښتنه کوي!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*