نیلاب پژواک

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

 زندگی نامه کوتاه نیلاب پژواک به دری و انگلیسی 

Nillab Pazhwak has completed her high school in Malalai school, Kabul, Afghanistan

She has obtained both her Bachelor and Master degrees in Political Science from University Of Delhi, India (1992- 1997).

She has mainly worked in the fields of social services, social justice and human rights for Refugees (mainly Afghan) and women in Canada and United States of America.

She is currently working in the online education and is taking classes towards a Master degree in Education. She is living in Virginia, USA with her husband, Barmak Pazhwak and their two sons.

Nillab Pazhwak has been involved with many Afghan community events as announcer, translator and coordinator. Her main source of encouragement and contact with the world or arts and litrature are her sister, Parween Pazhwak, and her borther-in-law, Hozhaber Shinwary.

You can find some of her recent work in reciting poetry in Zamehran. (www.hozhaber.com)

Nillab is planning to be more visible in future when her kids will be older so she can have

more time besides keeping up with full time job and her educational goals

نیلاب پژواک در شهر باستانی کابل به دنیا آمده است. لیسه ملالی را با حفظ مقام اول به پایان رسانیده است. او لیسانس و ماستری خود را در رشتهء علوم سیاسی از یونیورستی دهلی هند به دست آورده است (1997-1992).

نیلاب بیشتر در بخش خدمات اجتماعی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر پناهنده گان و زنان (افغان و غیر افغان) در کشورهای کانادا و ایالات متحده امریکا وظیفه اجرا کرده است. او فعلا در بخش آموزش درون خطی یا آموزش از طریق انترنت در یکی از یونیورستی های امریکا کار می کند و خودش نیز دروس خویش را جهت بدست آوردن درجه ماستری در رشته آموزش و پرورش دنبال می نماید.

نیلاب پژواک در ایالت ویرجینیا ایالات متحدهء امریکا همراه با همسرش برمک پژواک و دو پسرش لمر و دران زیست می نماید.

نیلاب پژواک در بسیاری از محافل ادبی و فرهنگی جامعهء افغان ها منحیث گوینده، ترجمان و هم آهنگ کنندهء پروگرام سهم گرفته است. در سال های مهاجرت او دریچهء تماس خود را با دنیای هنر و ادبیات خواهرش پروین پژواک و همسر خواهرش هژبر شینواری می داند.

شما نمونه های متاخر خوانش اشعار او را در سی دی های “زامهران” (نوشدارو) وب سایت هژبر می توانید بشنوید.

نیلاب پژواک امیدوار است در آینده بتواند، هنگامی که پسران خوردسالش بزرگتر شده اند و او به اهداف تحصیلی خویش رسیده است، به طور متبارز دوباره به فعالیت های فرهنگی رو بیاورد.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*