محبت میان پدران و دختران

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

ترجمه داکتر نعمت الله پژواک

محبت میان پدران و دختران

مهمترین رابطه در یک خانواده بعد از رابطه زن و شوهر روابط بین پدر و دختر است.

David Jeremiah

همه پدران اشپلاق کردن مخصوص خود را دارند. همچنان حرف زدن، صدا کردن، درکوبیدن و …

گاهی فکر می کنیم که ما تاثیر شیوه های خاص آنها را فراموش کرده ایم. لیکن بعدتر روشنایی از بین تاریکی خاطرات جرقه می زند و ما دوباره طفل پنج ساله شده و انتظار قدوم پدر را به روی پیاده رو خانه می کشیم.

Pam Brown

من دختر خود را روی دستان خود قرار دادم او لحظهءبعد به طرف بازوی چپ من لغزید. من آن بازو را دیگر حرکت ندادم، جز آنکه او را در آن چون گهواره به آهستگی گاز می دادم. من بدون شک می گویم که آن یکی از پرمسرت ترین لحظات زندگی من بود.

Dennis Byrd

پدرم ستون فقرات همه فامیل ما است. هر مشکلی که در طول حیات من داشته ام، دایما او برای رفع آن در کنارم بوده است.

Whitney Houston

پدر! تو در نظرم چنان عالی مقام نسبت به سایر مردان می نمایی که ترا ترکیب فوق العاده از حیا، قدردانی، حرمت، محبت و افتخار می یابم که می خواهم ترا به حیث موجودی خارق العاده بپرستم.

امکان داشت من زنده نبودن خود را ترجیح می دادم، اگر دختر انسانی چون تونمی بودم.

Theodosia Burr

meyouمن از اعماق قلب خود آرزو دارم همه پدران دوست داشتنی که در اثر کدام مجبوریت، ماموریت و یا جنگ از خانواده های خود دور شده اند، بار دیگر به خیریت به منازل خود برگردند. زیرا من درک کرده ام که بودن پدر در کنار فامیل چقدر ارزش دارد. که من به چه اندازه به پدر خود در امور ساده حیات روزمره نیاز دارم و همچنان او چقدر ضرورت به وجود مرا احساس می کند.

Pam Brown

پدرم برای من چنان معیاری است که بعدا در طول زنده گی خود ارزش هر مرد را در مقایسه با او ارزیابی کرده ام.

Kathryn M. Graham

داشتن طفل فکر هر انسان را تغییر می دهد. من دیگر انتظار و آرزو ندارم زندگی را طوری که بدون او داشتم، دوباره داشته باشم. من از او هستم و امیدوارم هر چه ضرورت دارد، برآورده سازم. من هیچ دلیلی را کافی نمی یابم که او را ترک کنم.

Laurie Lee

زنده گی من با پدرم هیجان انگیز شد. به مجردی که او هنگام شب وارد دروازهء منزل می گردد، چنان می نماید که همه خانه مثل تکان برق روشنایی بیشتر می یابد. همه چیز تنویر گردیده، روشن تر، رنگین تر و دلچسپ تر می نماید.

همه پدران نزد دختران خود قهرمانند، حتی اگر قهرمان واقعی هم نباشند.

Victoria Secunda

به یک امر من میلیون ها انسان سر اطاعت خم می کند. اما من هرگز نمی توانم سه دختر خود را یکجا و در یک وقت از منزل بالا برای صرف صبحانه به دور میز جمع سازم.

Viscount A. Wavell

هر روزی از زنده گیم تحفه او بوده است. آغوش او در موقع رعد و برق برایم پناهگاه بود. دستانش زمان ناکامی دوران شباب به دورم حلقه می زد. ذکاوت و فهم او بود که اینک مرا به دوران پختگی رسانیده است.

Nellie Randall

کسانی که دختر دارند، لازم نیست در امور منزل مثل ترتیب اتاق خواب یا اتاق نانخوری و یا در میدان سپورت و یا میدان جنگ دست نیازمندی به کمک و توان دیگران دراز کنند. پدران به قدر کافی نفوذ در جلب کمک دختران خود دارند که به آنها مدد برسانند.

آنها محبوب شماره اول در زنده گی دختران خود محسوب می گردند، نه اینکه تنها در “روز پدر”.

پدران نخستین مردانی هستند که دختران می پسندند. ما پدران به پشتیبانی و محبت دختران خویش نیاز داریم و اگر ما را از آن محروم سازند، باید به صحرا رفت و علف خورد.

Cyra Mcfadden

پاهای ناتوان و دستان آویزان این پیرمرد ضعیف بر دل و دماغ من فشار می آورد. نمی دانم چه رخ داد بر آن مرد سرشار که مانند قلهء کوه استوار بود؟

ما هر دو در آن ایام گذشته در روزهای شنبه به قدم زدن می رفتیم. قدم زنان صحبت می کردیم و هر طرف رفته می گشتیم و می گشتیم.

پدر و دختر از خوش طبعی های همدیگر حظ می بردیم و موقف مشترک داشتیم. تمام قضاوت های او درست بود. من هیچ شک نمی داشتم که او مرا می فهمید.

Jayee Grenfell

چقدر مسرت بار است وقتی که پدر با دخترش کنار هم بالای میز بنشینند. این درست به آن شبیه است که مردی سالخورده در زیر سایهء درختی تکیه بزند که او خود آن را غرس و پاسبانی کرده است.

Sir Walter Scott

alt

 

محبت میان پدران و دختران

به آواز ملیحه احراری/رادیو آزادی

برای شنیدن این مطلب بالای آن “کلیک” کنید.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*