شناسنامه کتاب گل اکاسی

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

گل اکاسی، عکاسی برمک پژواک، بند قرغه، افغانستان

شناسنامه کتاب

گل اکاسی، مجموعه ده داستان کوتاه برای نوجوانان و جوانان

(پرنده، پنجره سبز، غروب گلسرخ، ایستگاه آخر، اسیران، اسپی با یال های سبز رنگ، پنجره سرخ، قلم و کلنگ، یاقوت و گل اکاسی)

نویسنده: پروین پژواک

نقاش: هژُبر شینواری

ناشر: نشرات داخل مرزی چون “ژوندون”، “میرمن”، “جوانان امروز”، “سباوون”، “اخبار هفته”، “قلم” و…

سایت فرهنگی “فردا” به مدیریت محترم داکتر اکرم عثمان و “کلوپ قلم افغان ها در سویدن”

سایت ادبی “کابل نات” به مدیریت محترم ایشور داس

نشرات خارج مرزی چون “مرجان”، “سحر”، “زرنگار”، “آشیان”، “حوا در تبعید”، “آسمایی”، “نایاب” و…

داستان های کوتاه مجموعه “گل اکاسی” را نو ننوشته ام. تاریخ نوشتن شان به دوران تعلیم و تحصیل من برمیگردد. تاریخ رسامی داستان ها برای هژبر نیز بر میگردد به همان سال ها.

داستان ها جوان اند. حال که آنها را می خوانم، متوجه می شوم زنده گی به من فُرصت زیاد بخشیده است تا بیشتر بیندیشم و بهتر بنویسم. اگر زنده نمی ماندم، یا مردسالاری مانع نوشتنم می شد، همین داستان ها شايد از جمله بهترین آثارم باقی می ماند.

این داستان ها را به تمام نوجوانان و جوانان وطنم که جنگ، فقر و خشونت های خانواده گی و اجتماعی، گل استعداد شان را پرپر ساخت و نگذاشت تا میوه بدهد، اهدا می کنم؛ و به نماینده گی از ایشان به شاعری که هنوزخاک مزارش تازه است…

به شاعر شهید نادیه انجمن!

 

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*