شناسنامهء کتاب “کوهی که عاشق پرنده بود”

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

داستان های کوتاه برای اطفال

پروین پژواک

کوهی که عاشق پرنده بود

ماهی گک سیاه

تخم ریزه گک

گل های گلاب برای گیتا

آن دو

باغبان

درخت بخشنده…

  اهدا به پسرم آرش 

به یاد زمانی که من برای او و او برای من کتاب می خواند.

arash

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*