لحظه به لحظه

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

قطره قطره آب

دریا می شه

ریزه ریزه برف

توفان

 

ذره ذره ریگ

صحرا می شه

دانه دانه سنگ

کوهسار

 

پاره پاره فکر

رویا می شه

شاخه شاخه برگ

جنگل

 

رشته رشته تار

دیبا می شه

حجره حجره خاک

انسان!

2008-12-29/کانادا

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*