روز زمین را روز خود بدانیم!

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

امروز روز زمین است.

روز زمین را روز خود بدانیم.

امروز به گل ها آب بدهیم.

امروز نهال بشانیم.

امروز برای پرنده ها دانه بپاشیم.

امروز به حیوانات مهربان باشیم.

امروز حشرات را نکشیم.

امروز بیرون زیر آفتاب بروییم.

امروز هیچ کاغذ را بیهوده پاره نکنیم.

امروز حتی دود سگرت را به هوا نفرستیم.

امروز پیاده برویم.

امشب چراغ ها را برای ساعتی خاموش کنیم.

امشب زیر نور مهتاب بنشینیم و به ستاره ها بنگریم.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*