شناسنامه کتاب “من و نهال”

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

 شناسنامه کتاب “من و نهال”

مجموعه داستان های کوتاه برای اطفال

(چهار دوست من، اگر آزادی نباشد، شیطانک، دستکولک، بطری، من و مادرکلان، من و نهال…)

نویسنده و نقاش: پروین پژواک

۲۲اپریل روز جهانی زمین است. در سال ۲۰۰۹ شعار این روز در کانادا چنین بود: “درخت بکارید. تغییر ایجاد کنید.”

این مجموعه داستانی برای اطفال را با داستان “من و نهال” آغاز می کنم. تمام داستان های این مجموعه به استثنای “من و مادرکلان”را در افغانستان نوشته ام.

امید دارم ما رسم نیک و دیرین نهال شانی در نوروز و آغاز بهار را در هر کجای دنیا که زندگی می کنیم، از یاد نبریم.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*