شناسنامهء کتاب “خانهء ما زمین”

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

شناسنامهء  کتاب “خانهء ما زمین”

مجموعه شعرهای دری برای اطفال

شاعر: پروین پژواک

نقاش: هژبر شینواری

انتشار: مجله “د کمکیانو انیس” به مدیریت محترم جلال نورانی و محترم مهدی بشیر

مجله “رنگین کمان” به مدیریت راز محمد دلیلی

مجله “نهال” به مدیریت منیژه نادری

مجله “فردا” به مدیریت “کانون قلم افغان ها در سویدن”

مجله “آشیان” به مدیریت حمید ضرابی

و بقیه نشرات داخل و خارج مرزی

تعدادی از این اشعار با عنوان “بیا گل بچینیم” از سوی “مرکز تعاون افغانستان” در خزان ۱۳۸۱ در کابل به شکل کتاب چاپ شده است.

خانهء ما زمین

من و تو جدا، یکتا

من و تو یکجا، دوتا

من و تو، او و ما

شما و آن ها صد تا

پوست های ما رنگارنگ

چشم های ما رنگ به رنگ

زبان های مختلف…

دل ما اما یک رنگ

خانهء ما است زمین

از کانادا تا به چین

هم شمال و هم جنوب

خورشید ما بی غروب

کُل ما خدا داریم

خدا در دل ها داریم

دل های ما یکی است

خدای ما یکی است.

 بهار ۱۳۸۵- کانادا- پروین پژواک

Leave a comment

Your email address will not be published.


*