مناجات

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

عبدالرحمن پژواک

از کتاب “بانوی بلخ”

شعری که استاد در هواپیمای اخراج از پاکستان میان اسلام آباد و توقف اول هواپیما در امستردام سروده است.

 مناجات

کرد آسمان به دربدری امتحان مرا

منت خدای را که نبرد از میان مرا

صد بار این زمانه مرا آزموده است

بگذار تا گمانه* کند هر زمان مرا

اخترشناس اگرچه نیم، نیک روشن است

چون آفتاب، گوهر هفت آسمان مرا

آواره گی ز خاک وطن چون مرا نکُشت

شاید که دور سازد از آواره گان مرا

من چشم سوزیان* ندارم ز آسمان

از سوی او خوشست ز هر سو زیان* مرا

هر چند دورم از نظر دوستان کند

نزدیکتر کند به دل دوستان مرا

در بند این زمانه نیم، بندهء تو ام

ای آفریدگار دل و روح و جان مرا

دیوانگیست عشق خدا و وطن اگر

یا رب مکن حساب ز فرزانگان مرا

در نزد سالکان طریقت شگفت نیست

با سنگ می زنند اگر کودکان مرا

رندان کوی معرفتم پاس می نهند

حرمت نمی نهند اگر حاسدان مرا

کس از ره یقین و خرد می شناسدم

کس می شناسد از سر وهم و گمان مرا

نازم به آنکه خاک رهء دوستان شدم

ننگ است شکوه از روش دشمنان مرا

مغرور و مست و سرخوش و آزاد کن برون

یارب برون کنی چو ازین امتحان مرا

چونانکه دادی ام ز کهن دولتان امان

یا رب امان بده تو ز نودولتان مرا

شاید رود به باد سر اما نمی رود

از سر هوای میهن مینو*نشان مرا

“با شیر اندرون شد و با جان بد رشود”*

عشقی که سرمد* است به افغان ستان مرا

من از تو ام به سوی تو روی آوریده ام

یا رب مکن حواله به بیگانه گان مرا

جز همتی که در بدل جان به حق رسم

چیزی نخواستم که دهی رایگان مرا

این مشت پر به باد اگر می دهی بده

بر شاخ دیگران مپسند آشیان مرا

یا رب سری که کرده به تو سجدهء نیاز

مگذار خم شود به دگر آستان مرا

دوشم اگر خم است ز بار امانت است

ار من مکاه، بافزا توان مرا

“بیچاره آن کسیست که در فکر چاره نیست”*

یا رب مکن شمار ز بیچاره گان مرا

“بیچاره نیستم من و در فکر چاره ام”*

پژواک سرمد است در ایمان امان* مرا

 معنی بعضی لغات آمده در این شعر:

گمانه: آزمون، امتحان

سوزیان: فایده، نفع

زیان: ضرر، نقص

مینو: بهشت

مصرعی از شاعری ناشناس. برخی آن را به حضرت حافظ منسوب کرده اند.

سرمد: همیشه، پیوسته. سرمدی آنچه که آغاز و پایان برای آن نباشد.

دو مصرع از عشقی ایرانی

امان: بی ترسی، ایمنی، پناه، زنهاری، آسایش و آرامش

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*