پام کوه چه رقیبان دی ریبار نشی

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

عبدالرحمن پژواک

د “بانوی بلخ” له کتاب څخه

د پاکستان د اخراج په وقت د ضیاء الحق په دستور

پام کوه چه رقیبان دی ریبار نشی

په خندا ورته که خوله د پرهار نشی

مضحکه به ښه د توری ګذار نشی

چه خزان راشی چمن واړه مړاو شی

څوک به نه وایی چه بیا به بهار نشی

ډیری شپی دی په هرچا باندی راغلی

چا ویلی دی چه بیا به سحار نشی

چه له خپل وطن نه څوک ژوندی وتلی

له پردی وطن نه تګ ورته عار نشی

د جهان خواری که ټول ورباندی وشی

د ایمان خاوند به هیڅ کله خوار نشی

بی مغزان به ارسطو او افلاطون شی

خو د مینې لیونی به هښیار نشی

که د زړه آشنا دیدار ته دی وی سترګی

پام کوه چه رقیبان دې رویبار نشی

بیا به نشم مهاجر په دې وطن کی

که پخپله دوی محتاج د انصار نشی

په “رحمان” او په “خوشحال” می سلام وایه

بیا ګذر به زما د دوی په مزار نشی

د “مومند” او د “خټک” د غږ پژواک یم

خو افغان می جګ د دوی له کوهسار نشی.

شامی رود، پیښور، د می د میاشتی ۲۱، ۱۹۸۳ عیسوی کال

Leave a comment

Your email address will not be published.


*