د حمام لُنګ

  • Flame
  • eye
  • Tahbeer
  • Pens
  • dagh
  • Baikhabari
  • Tree
  • Flight

استاد عبدالرحمن پژواک

د “بانوی بلخ” له مجموعه څخه

 د حمام لُنګ

په ظاهر کې ډیر خیالی دی دا وګړی

په باطن کې زښت خالی دی دا وګری

په عمل کې یې بری موندلی ندی

په وینا کې بریالی دی دا وګړی

نه یی نوم شته نه یی نښه خپل وطن کې

امریکا کی نومیالی دی دا وګړی

د پردی په غلامی کې رقابت کړی

ټینګ ولاړ په خپل سیالی دی دا وګړی

تبعه د امریک شول دا بی ننګه

ګوره هسې ننګیالی دی دا وګړی

په دنیا کې خو شتمن او مستان ګرځی

خو محشر کې دیوالی دی دا وګړی

واړه واک یې د پردی خو په وطن کی

مدعی د واکمنی دی دا وګړی

لکه لُنګ دی د حمام واړه پژواکه

د هر تن د ځان کالی دی دا وګړی.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*